祖山立志

发表于 讨论求助 2022-03-14 16:25:27

祖山立大志大唐密五十一代祖師

楊佛興大阿闍黎祖山立大志,

At the foot of the Ancestral Hill I set up a great goal.

芳草結勝緣!

In Fang Cao Street I formed an extraordinary tie!

久經紅爐火,

Having long been tried in the furnace……

真金色愈鮮!

The pure gold becomes exceptionally bright!

人不堪我憂,

Others think it hard to bear,

我樂別有天!

But my joy is beyond compare!

如來慈加護,

Kindly Tathagatas bless me,

甘露潤心田,

Nourishing my heart with sweet nectar.

甘露潤心田!

Nourishing my heart with sweet nectar.


【注】:

1.When Maha Acarya Yang Fo Xing was young, he once talked about future and life with a relative on the hill behind his home.There he made up his mind to practice Buddhism;thus a great goal was born.

2.Here the “extraordinary affinity”refers to the Guru of Maha Acarya Yang Fo Xing - Maha Acarya Feng Da An, whoonce lived in Fang Cao Street in Guangzhou.


【附】:

六祖的三無和二三昧


·楊佛興·

·大唐密五十一代祖師·       六祖住持廣東寶林(南華)寺四十年,大轉灋輪!【一花開五葉】,度無量眾,弘揚禪宗正旨詳盡!其精要,可歸結為:【三無】和【二三昧】。三無者,無念為宗、無相為體、無住為本是也。二三昧者,一行三昧和一相三昧是也。分述如下:


       一、無念為宗。

       無念,指無為之念,即【真如自性起念】、能作【無功用道】妙用也。宗也者,行者上接十方諸佛法流、下攝一切眾生心念,能轉運十方諸佛法流通過己心,而加持來機也。實證境界至此,禪宗名為【通宗】,堪以續佛慧命、傳佛心印也。禪宗自迦葉初祖至惠能大師,前後卅三代祖師,均為單傳,可見通宗祖師之難能可貴,不易遇也。神秀當年為教授師,文化水準很高,威望亦很好,但五祖弘忍大師,寧願傳衣法給惠能,而不肯傳給神秀者,因:神秀尚未通宗,沒有傳佛心印的功能也;惠能雖不識字,但五祖知他已經通宗,實證五個何期,可以傳佛心印,對眾說法可以識自本心、見自本性、契機契理也。

       六祖雲:【無念者,於念而無念。】其法理是:因行者,必須破除分別我執、法執及俱生我執、法執,始能實契無念為宗。此時,真如自性起念屬於無我之念,而非凡夫妄念也,故曰:無念者,於念而無念。必須分清:無念為宗之念和凡情意識形態之念並不相同。前者,真如是念之體,念是真如之用,即明體達用。真如自性起念,六根雖有見聞覺知,不染萬境,自性常自在。故經雲:能善分別諸法相,於第一義而不動。後者,真如為無明所覆,無論有念無念,都在【情日夜鎮昏迷】的範圍之內。六祖為了防止聽眾誤會誤用無念為宗之旨,故有:【若只百物不思,念盡除卻,一念盡即死,別處受生,是為大錯。若不識法意,自錯猶可,更勸他人,自迷不見,又謗佛經】的教誨。

       例一,釋尊拈花;迦葉微笑。禪宗第一位通宗祖師……真如總體,分位無窮;性性之間,密放密收,互相傳感。故證道歌雲:【一性圓通一切性,一法遍含一切法;一月普現一切水,一切水月一月攝。諸佛法身入我性,我性同共如來合】。故能默契真如自性起念妙旨,即能傳佛心印。六祖何期自性本來具足,即真如總體遍含一切種性;何期自性能生萬法,即真空之中能出妙有。釋尊深入第一句禪定,示現【從空出有】妙旨,加持會眾;並拈花示眾,示最上之禪從空出有,如蓮花之清淨不染也。會中人天百萬不知所以,唯摩訶迦葉默契妙旨,破顏微笑。世尊雲:【吾有正法眼藏、涅槃妙心、實相無相、微妙法門,咐囑摩訶迦葉!】此當眾宣佈迦葉得旨,堪作大眾導師也!一乘宗旨,亦稱【正法眼藏】,因如來法流之運行非開真正法眼不能默契其妙也;亦名【涅槃妙心】,於寂默中自心隱起大用未嘗或息也。(參考馮達庵大阿闍黎著心經廣義)

       例二,盧某誤解【分別智】……順及【變相觀空唯後得】的法理。


       二、無相為體。

       通宗大士深入三昧,對於萬法能離於相得清淨體,是為【無相為體】。金剛經雲:【若有人能泯一切法皆入如如妙旨,於是中無實無虛,能泯之念亦不可得,則名阿耨多羅三藐三】,即是實證無相為體。

       六祖雲:【無相者,於相而離相】其法理為:色心諸法之起,必加以接受,乃發生關係。然積習成蘊,則以想為主。因諸法活動之初,只是一種妙性流行,無相可指。想心已興,乃凝結為相也。故色心諸法皆依想而現法相。想若不立,諸法皆失其相。大乘稱性起修,雖專觀一境而不落想蘊,故仍不失平等法性之齊現。(參考心經廣義)是為【無相者,於相而離相】的本旨。根境和合,然後識生。識相對立。盡離內外識,則諸相化為烏有,一無所得。眾生世界,萬象森羅,皆為眾生識執為累、同分妄見所造成之假相。行者修證至轉識為智、隨時可以泯識顯智時,對於萬法,以智證之,唯性無相,回復真如本體,是為無相為體的根本原理。

       六祖雲:【吾所說法不離性體。離體而說,名為相說,自性常迷。】佛祖說法,不離性體。如來善護念諸菩薩,法流強大;如來善付囑諸菩薩,契機契理。善根行者,專心諦聽,時節因緣一到,每能當下頓悟!而普通法師說法或普通根機聽法,常無此種法效,其理易明。此亦五祖不肯傳衣法給神秀而傳給惠能為六祖的原因。

       明體即實證。禪密二宗,常修月輪觀,以求。大日經雲:雲何?謂如實知自心。我觀自心,形如月輪。達摩示慧可雲:淨智妙圓,體自空寂。如是功德,不於世求。證道歌雲:但得本,莫愁末,如淨琉璃含寶月。既能解此如意珠,自利利他終不竭。寒山詩雲:吾心如秋月,碧潭光皎潔。無物堪比倫,教我如何說?月輪觀,原以專注自心為下手功夫,非真有質礙物當前如世間月輪之麗乎天也。觀之純熟,輪相斯隱;唯覺自性,遍周法界,寂靜潔淨光明,身不可得,心不可得,萬法不可得,虛空亦不可得乃至不可得亦不可得。一切煩惱,不假對治,自然不起;根本正智,不由他悟,自然通達。(參考馮達庵著學密須知)證此,即明體達用。

       一切電器均須接通電流,然後可以發揮效用;同理,修習任何法門均須接通諸佛法流,然後可以速收法效。所以,是否跟隨明體達用的祖師而修,與自己能否正知正見、速收法效,關係至為密切。如無明師加持、指導,則難於接通諸佛法流。比如:徒有電器,未能接通電流,難於發揮效用也。甚或走火入魔,所以不可亂來。

       例:陳惠明公案……


       三、無住為本。

       無念為宗和無相為體是證果境界。欲證上述境界,須依【無住為本】而修行之。

       六祖雲:【心不住法,道即通流;心若著法,名為自縛。若前念今念後念念念相續不斷,名為系縛。于諸境上,念念不住,即無縛也。此是以無住為本。】心經廣義雲:心若住法,則成執著。諸法自性,本來皆空,故能平等齊現。若當前法相滯於想像而不能空,便為余法齊現之障,所謂【顧此失彼】是也。想已成障,便落想蘊。若欲回復平等法性,但力破想蘊便得。而破想蘊應從無住入手。世人由於【住相】→【】→【】的事,經常發生。事主如明白佛理,事故起因之時,能以無住對待之,就不會發生如下悲劇:

       1、今年六月,某財經專科學院的一位女生,畢業前,因求愛不遂,跳樓自殺。

       2、今年六月,某師大一位女生,因三角戀愛,被初戀男友殺害。

       3、前幾年,香港影星林黛因微不足道小事自殺身亡。

       4、前幾年,惠州一位男青年,被一位女青年的洗碗水潑濕衣服,男的受人挑撥,一時無明火爆,幾拳打死該女青年。

       5、,不少人因受不了侮辱,或受不了冤屈,而自殺身亡。

       6、某醫藥學院二學生,練功走火入魔,住相自殺。

       凡夫,由於不信【因果報應,隨業輪回】的道理,多有斷滅之見,常有【青春無幾許,行樂宜及時】的想蘊,不明人生價值為何,於是拼命追求五欲之樂,對於愛情問題尤為住相。

       上列之第一例中的女生,由於心愛的人不理睬她,覺得做人沒有意義而自尋短見,以為一死百了,其實死而未了!死後更慘,死得可恥!害己害人。不少凡夫對於愛情缺乏道德觀念,貪新厭舊、朝三暮四、愛恨無常,以致不少家庭不和,煩惱、分裂,乃至造成家庭悲劇。

       上列之第二例,男方殺人固難逃死罪,女方亦有過失。

       上列三、四二例,屬於突發事故。事主若知【妄心若起,知而莫隨】的佛理,即能衝破無明,免致大禍。

       上列之第五例,屬於共業浩劫。事主受侮辱或被冤枉時,思路可貴,思路可畏!不同的思路,會作出不同的反應和決擇。在關鍵時刻,往往只因一念之差,就決定了生死大事。,有些知識份子抱著【士可殺而不可辱,以致受到更為嚴厲的折磨;或因受不了困辱而自殺。個別學佛的人則會想到:我今日之苦,乃前生所作的惡業的報應,應無所住而對待之。金剛經(大意)雲:持誦金剛經的善男子、善女人本應受人尊重,如今被人輕賤,先世罪業當得消滅。如此重業輕報,未嘗不好!能作如是思想,即能以無住而度過難關。昔有沙門,煮草染衣維生。業力所使,染衣處出現一堆牛骨。失牛者尋到,告他盜牛殺牛。法官判他坐牢。本是冤案,但他卻甘受冤屈而無怨言。因他自知前生為屠牛夫,本應墮入惡道,今受困辱,算是重業輕報了,所以安心坐牢。這沙門本有神足通,但他不越獄逃遁,因他知道:神通不敵業力;逃遁,業報會更為嚴重,遲早終須報應。所以,他能以無住而度過難關。

       動機不純練功的人,或盲目練功的人,有時會走火入魔。廣州某醫藥學院有二位學生,練功發現幻影,住相入魔:其一,走上廣州六榕塔練功,跟魔飛呀,跳下重傷;另一,走上樓頂練功,隨魔飛呀,跳下跌死了。上述二位學生如會金剛經雲:【若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來】之指教,即不會住相著魔;幻相出現之時,即能以無住免禍!

       唯憑意識形態的理解開通,難於徹底無住。有些傷心事,自己不想住相但它卻會自動浮現出來。例如:東坡悼念髮妻王氏詩雲:【不思量,自難忘。相向無言,唯有淚千行!】因內心懷念苦種熾烈,難於平息。必須【自有解脫之因,又蒙諸佛菩薩慈悲護念】,才能【降伏其心】而得無住。

       例:羅小端小姐,因修准提真言,由脾氣暴躁,變為隨和善良的經歷。

       金剛經雲:【一切賢聖皆以無為法而有差別。】即破執的程度不同,則所證境界的層次有差別也。如須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、登地菩薩、佛是也。此是顯教破執證果的層次。禪宗隨其破執程度不同,所證境界分三句禪明之。

       馮達庵大阿闍黎修因之時,先通禪宗,後通密宗。他提的禪關詩雲:


不住六塵心始清

更除七識證無生

十方透澈見真性

喜在人間度有情


       此詩與般若波羅密多心經總持【揭諦真言】的密意相通。

       有同志問:六祖雲【心不住法,道即通流】,我是樂天派,天掉下來當被蓋;我相信命運,【命裏有時終須有,命裏無時莫強求】,對於評薪評級,從來不和人爭執;我相信善惡到頭終有報;【寧可人負我,不可我負人】,無論別人怎樣對待我不好,過後我都不掛在心上。誠如上說是否屬於心不住法?如果是,何以不見道即通流?

       答曰:柔和質直、寬懷大量、不念舊惡、煩惱不生、樂善好施的人,當然夙根很好。然而,心光未明之前,煩惱障和所知障尚殘存,我執、法執尚未肅清,未能徹底無住,靈明心性尚為無明所覆,尚未達到道即通流的境界。但這種根機,若遇明師授以三密加持,易收法效,進步很快。

       眾生之所以會【隨緣造業、隨業輪回、生死不休】的主要原因,在於七識作梗。法理如下:眾生第七識帶起之俱生我執,萌諸於心,固有我相他相之見存;形諸外跡,更有此身彼身之分別。一般凡夫,不論醒時睡時,此執未嘗暫舍,故日夜恒在我相陰影之中,昏迷不覺。益我者,視為親友,損我者,視為仇敵。世界所以多故,全系於此。故欲徹底無住,關鍵在於破除七識。七識未破,則煩惱障所知障仍存,未能無住,更難道即通流。達摩西來,眼見中國學人多從文字上用功,滿足於意識形態的知見,反成佛性之障礙,故提倡【一乘頓教,寓解於行,直指人心,見性成佛】。學人以至誠心求法,蒙通宗祖師神力加持,根機猛利、師資道合者,時節因緣一到,凡心頓開,靈光忽耀,即通初關;打成一片,回脫根塵,即過重關;性相交融,運用自在,即透後關。到此時節,煩惱即,生死即涅槃,實證法身境界。(參考馮著真面目)

       金剛經雲:【是故不應取法,不應取非法。以是義故,如來常說:汝等比丘知我說法如筏喻者;法尚應舍,何況非法。】此即徹底無住妙旨。

       例:昔有曲江王氏子,長相威嚴端正,狀如梵僧,氣節蓋世。初學佛法從文字相入手,滿足於意識形態範圍的知見,自以為是,好面折人。後參祖心禪師,大肆雄辯。

       祖曰:【徒說食耳!能飽你耶?

       子乃大窘,面紅耳赤;因自知:並無實證境界可以受用也。愧悔之余,懇求祖師開示安樂處

       祖曰:【安樂處正忌上座許多骨董耳(楊按:唯憑意識依文解義、勞心焦思得來的骨董,靠不住,反而成為所知障,如五祖雲:思量即不中用),須死盡凡心乃得。(楊按:指破盡諸執,始能無住生心。)

       子受教,隨祖修證,寓解於行,踏實用功,極力參究,終於祖師的加持指引下得髓。後嗣祖位,道號悟新禪師。

       我從中學時代開始學佛,從文字相入手,滿足於意識形態範圍的理解,自以為是,好逞己見。後蒙馮達庵大阿闍黎批示:


喜演文字相,

翻成般若障;

即事耀靈光,

許入般若藏!


       並吩咐伍普聰和我面談,使我猛省回頭,寓解於行,踏實用功。這是我學佛的重要經歷,也是我學佛的關鍵轉變!

       知識份子學佛,多從文字相入手,未嘗不好;但不能滿足於意識形態的理解。須知:佛經僅能起到因指見月的作用。故金剛經雲:所謂佛法者,即非佛法。行者若執指為月,即金剛經雲非法;行者若能因指見月,即金剛經雲非非法。所以,六祖雲:心迷法華轉,心悟轉法華;諸佛妙理非關文字;自性本來具足,自性能生萬法;只向心覓,何勞向外求玄?

       有同志問:金剛經雲:【應如是住!如是降伏其心!】,以及阿彌陀佛和大勢至菩薩開示往生極樂淨土要訣:【不可以少善根福德因緣得生彼國;都攝六根,淨念相繼!】,和六祖雲:【若前念今念後念,念念相續不斷,名為系縛】有無矛盾?又上述應如是住、淨念相繼等語與無住為本有無矛盾?

       答曰:馬鳴菩薩雲:【無明熏真如,致眾生迷真逐妄,造業輪回,煩惱萬千;反之,真如熏無明,致眾生破障悟道,即妄會真,靈明自在。上列金剛經和大勢至菩薩說的是指真如熏無明的妙用,用以降伏其心才能無住生心;六祖說的是指要無住生心,不要住相被無明熏真如,以致被煩惱系縛。所以,上列諸說並無矛盾。

       有同志問:金剛經雲:【菩薩不住相佈施,其福德不可思量!凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相,即見如來。】以及證道歌:【實相,無人法,刹那滅卻阿鼻業;若將妄語誑眾生,自招拔舌塵沙劫。】和無住為本有何關聯?

       見面時解答。

       有同志問:臨濟傳法偈:【沿流不止問如何?真照無際說似他。無相無名人不稟,吹毛用了急須磨。】和“無住為本有何關聯?

       見面時解答。


       深契上列三無,便得禪體。所謂般若波羅密多乃依禪體而起之妙用也。妙用為何?【一行三昧】和【相三昧】是也。


       一、一行三昧。

       隨時隨地,應機處事,稱性直行,不涉委曲勞慮:是為一行三昧。六祖接機,隨問而答,反應神速,言必中肯,巧葉機宜,即此妙用。例如:

       1、法達參六祖,頭不至地。

       祖呵曰:禮不投地,何以不禮?你心中必有一物。蘊習何事耶?

       答:念法華經已及三千部。

       2、六祖預告入滅時間,門徒紛紛請問後事,祖一一解答、咐囑。

       石頭年小,最後問祖:師父!我呢?

       六祖望他一眼,曰:你呀!尋思去吧!

       3、六祖欲濯所授之衣而無美泉,因至寺後五裏許,見山林茂盛、瑞氣盤旋,師振錫卓地,泉應手而出,積水為池,乃跪膝浣衣石上。

       反之,六祖恐人誤會一行三昧妙旨,故雲:迷人著法相,執一行三昧,直言常坐不動、妄不起即是一行三昧。作此解者即同無情,卻是障道因緣。有人教坐看心觀靜,不動不起,從此置功。迷人不會,便執成顛。如此者眾。如是相教,故知大錯。

       注意:馬祖說的【平常心是道】,應從二方面理解:

       一從證果來說,實證一行三昧之後,當然可以平常心是道;

       二從修因來說,應以戒為師、無住為本來修持平常心是道。切忌誤會誤用平常心是道。

       旅遊某山見聞,見面再談。


       二、一相三昧。

       六祖雲:【若于一切處(隨時隨處)而不住相,于彼相中,不生憎愛,亦無取捨,不念損益成壞,安閒恬靜,虛融澹泊,此名一相三昧。】例如:

       1、釋尊降伏天魔波旬的故事;

       2、證道歌:縱遇鋒刀常坦坦(禪宗師子尊者的故事,六祖應付張行昌行刺的故事),假饒毒藥也閑閑(達摩被人放毒而無恙的故事);

       3、六祖入滅前後的故事。

       六祖于太極元年壬子延和七月一日集徒眾曰:【吾至八月欲離世間。你等有疑,早須相問。

       法海等聞,悉皆涕泣;唯有神會神情不動,亦無涕泣。

       六祖雲:【神會小師卻得善不善等,毀譽不動,哀樂不生;餘者不得。數年山中,竟修何道?你今悲泣,為憂阿誰?若吾不知去處,終不預報於你。你等悲泣,乃不知吾去處。若知吾去處,即不合悲泣。

       由此可知:神會實證一相三昧也。

       六祖於八月初三于國恩寺齋罷,集合徒眾,最後一次說法、作偈。

       咐囑清楚後,靜坐至三更,忽然大叫一聲:【吾行矣!】奄然遷化。

       其時,【異香滿室,白虹屬地,林木變白,禽獸哀鳴。】六祖肉身菩薩的故事,令人感動萬分。

       4、龐蘊居士一家雁行佛化的故事……見面再談。


楊佛興

1995年7月发表
26906人 签到看排名